Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması

18 dklık okuma


Tarama merkezi: İşitme taraması protokollerinin uygulandığı merkezleri

Referans merkez: Tarama protokolü tamamlanıp kalan bebeklerin sevk edildiği, ileri tanı tedavi merkezlerini

Referans merkez sorumlusu: Referans merkeze sevk edilen bebeklerin tanı, tedavi ve takiplerini koordine etmekle yükümlü KBB uzman hekimini

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Yenidoğan İşitme Tarama Programı illerde Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şubesi / Çocuk, Ergen, Kadın, Üreme Sağlığı Hizmetleri Şubesi tarafından yürütülmektedir. İl Sorumlusu adı geçen şubelerin şube müdürleridir. İlde yürütülen çalışmalardan Halk Sağlığı Müdürü de bizzat sorumludur.

Taramadaki Görevi:

 • •İlde tarama yapması gereken hastaneleri belirleyip ünite açılmasını sağlamak, takibini yapmak
 • •Tarama merkezlerinde bulunan tarama ünitelerinde görev yapacak personelin uygulayıcı eğitimini ve yılda bir hizmetiçi eğitimlerini planlamak ve uygulamak
 • •Tarama merkezlerinin veri girişlerinin Ulusal İşitme Taraması Web Sitesi üzerinden kontrolünü yapmak, gerektiğinde kullanıcı değişikliği işlemlerini gerçekleştirmek, tarama sırasında oluşan teknik problemlerin çözümü ve THSK’ya bildiriminde görev almak
 • •Her yeni doğana işitme taraması yapılıp yapılmadığının sorgulanması ve işitme kaybı tanısı konulmuş bebeklerin takiplerine uyumunun Aile Hekimleri tarafından takip edilip edilmediğini denetlemek
 • •İldeki tarama merkezlerini en az yılda bir kez denetlemek
 • •Yenidoğan İşitme Tarama Programında ülke hedeflerine ulaşabilmek için il düzeyinde strateji belirlemek ve uygulamak.
 • •Referans merkez başvurularını kabul etmek.

GÖREVLİ PERSONEL

Tarama Ünitesi: İşitme taramasını, o kurumda kadrolu olarak çalışan minimum iki sağlık personeli (tercihen odyometrist, bulunmadığı takdirde hemşire, ebe veya sağlık memuru) tam zamanlı bir şekilde yürütecektir. Bu anlamda, Halk Sağlığı Müdürlükleri, il içinde başka görevlerde çalıştırılan odyometristlerin de bu program kapsamında görevlendirilmesine azami gayret sarf edeceklerdir. Doğum yapılan hastanelerde kurumsal hale getirilmeye çalışılan işitme tarama programının aksamaması için, hastane yönetiminin tarama sorumluluğunu üstlenen eğitimli personeli başka görevlere veya başka kuruma tayin etmemesi, yeni belirlenecek personelin, nöbet tutmayan personel arasından tercih edilmesi için talimatlandırılması hizmetin aksamadan devam etmesi açısından uygun olacaktır. Tarama testlerini uygulayan personel yukarıda belirtilen sağlık personeli dışında görevlendirilemez. Belirtilen sağlık personelinden en az bir tanesinin tarama ünitesinde devamlı bulunması tarama programının sağlıklı yürütülmesi açısından gereklidir.

Tarama Ünitesi Sorumlusu: Tarama ekibinin sorumluluğu bir hekim tarafından yürütülecektir. Ünite sorumlusu, işitme taramasının organizasyonunu üstlenecektir. Ünite sorumlusunun, öncelikli olarak yeni doğan uzmanı veya pediatrist olması tercih edilir. Yenidoğan taramasında sorumluluğun pediatrist, gibi bir uzman hekim tarafından yürütülmesi, tarama ünitelerinin yeni doğan servislerinin içinde konumlanmasından dolayı ve 2 bir üst merkeze resmi sevklerin kolayca gerçekleştirilmesini sağlamak için öngörülmüştür. Pediatristlerin görevlendirilmesinin mümkün olmadığı tarama merkezlerinde ise pratisyen hekimler, aile hekimleri, KBB uzmanları ünite sorumluluğunu üstlenir. Ünite sorumlusu, taramanın bilimsel sorunlarının çözümlenmesi, referans merkezlerle koordinasyonun sağlanması, hastane personelinin işitme taraması konusunda bilinçlendirilmesi, üst merkezlere sevklerin düzenlenmesi ile hastane yönetimiyle bağlantıların kurulmasından sorumludur. Ünite sorumlusu, tarama işleminden dolayı sağlık kurumlarının maddi ve manevi kayba uğramaması için, hastane yönetimiyle koordineli olarak çalışacaktır.

Tarama Ünitesinde Görevli Sağlık Personelinin Eğitimi:

Tarama ve referans merkezlerinde görev alacak sağlık personelinin; Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından talep edilmesi ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterlikleri ya da Özel Hastaneler tarafından, genelgeye göre uygulayıcı koşullarını sağlayan personel arasından seçilerek resmi olarak görevlendirilmeleri gerekmektedir. Resmi olarak tarama ünitelerinde çalışması uygun görülen sağlık personeli, Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından ilde düzenlenen ya da civar illerde düzenlenen Yenidoğan İşitme Taraması Uygulayıcı Eğitimine başından sonuna dek katılarak başarıyla tamamlamalıdır. Eğitimler illerde Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından, daha önce Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Yenidoğan İşitme Taraması Eğitici Eğitimine katılmış ve sertifika verilen personel tarafından, ilin ihtiyacına göre düzenlenecektir. Eğitimde, Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından eğitmenlere verilen materyaller kullanılacaktır. Tarama Merkezinde daha önce eğitim almış olanlardan tayinle görev yeri değiştirilenlerin yerine görevlendirilecek personelin, ilgili Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinin talebi doğrultusunda Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından eğitim almaları sağlanacaktır. Eğitim sonunda, eğitimi düzenleyen Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından eğitim alan personele “Katılım Belgesi” düzenlenecektir. Yapılması planlanan her eğitimin tarihi ve katılımcı sayısı elektronik posta yolu ile, sonrasında da eğitime katılan ve adına katılım belgesi düzenlenen uygulayıcıların listesi, Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığına resmi yazı ile bildirilecektir.

TEST ORTAMI

Testlerin yapılması için bağımsız ve sessiz bir oda gereklidir. Odanın havadar fakat ortam gürültüsü 30 dBA şiddetini aşmayacak kadar sessiz olması tercih edilmelidir. Odanın, yeni doğan birimine ya da doğum servisine yakın bir yerde seçilmesi, 8-10 m2 boyutlarında, kapısı kilitlenebilen ve güvenliği sağlanabilir olması gereklidir. Gerekirse sessiz hasta odalarında ya da yenidoğan yoğun bakım servisinde kalan bebeklere tarama yapılabilmesine olanak sağlamak üzere, satın alınacak olan tarama cihazının, pratik ve elde taşınabilen nitelikte olanlarının tercih edilmesi uygundur.

TARAMA ÜNİTESİNİN DONANIMI

Aşağıda sıralanan donanım, tarama merkezi olarak görev yapacak kamu, üniversite ve özel hastaneler tarafından karşılanacaktır:

 • a)Tarama amaçlı Transient OtoAkustik Emisyon(OAE) cihazı (pratik ve elde taşınabilen nitelikte)
 • b)Tarama amaçlı beyin sapı işitsel uyarılmış potansiyel cihazı (ABR) (pratik ve elde taşınabilen nitelikte)
 • c)Cihazlar için gerekli olan malzemeler (prob, elektrot v.b.)
 • d)Bebek karyolası
 • e)Poliklinik Defteri
 • f)İnternet bağlantılı masa üstü bilgisayar sistemi (Ulusal İşitme Tarama Programı yardım klavuzunda belirtilen özelliklere sahip)
 • g)Sonuç Kartları (Şekil 1) 3
 • h)Ailelere dağıtılmak üzere bilgilendirme broşürleri

TARAMA İŞLEMLERİNİN UYGULANMA VE KAYITLANMASI

Yenidoğana uygulanacak testlerin hastaneden taburcu olmadan önce gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. En ideali bebek doğduktan 12 saat sonra testi uygulamaktır. Ancak normal yolla doğumlarda bebeğin hastanede kalış süresi göz önüne alındığında, bebek taburcu olmadan önce tarama testi uygulanmalıdır. Tarama testi için en uygun zamanlama bebeğin emzirilmesi veya karnının doyurulmasından sonraki yarım saat ile 1 saatlik süredir. Ayrıca bebeklerin altının temiz olması sağlanmalıdır. Bebekler, doğal uykusunda teste tabi tutulmalıdır. Test öncesinde sedasyon amaçlı olarak bebeklere herhangi bir ilaç uygulanmayacaktır Tarama testlerinin sonuçları standart poliklinik defterine kaydedilecektir. Tarama odasında internet bağlantısı bulunan bir masaüstü bilgisayar bulunmalıdır. Bilgisayar, yeni doğan taramasında elde edilen sonuçların internet aracılığıyla Ulusal İşitme Taraması web sitesine kaydedilmesi için kullanılacaktır. İşitme Taraması Merkezindeki görevliler, o ilin Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından kendileri için düzenlenen kullanıcı kodu ve parolayı temin ederek internet üzerinden http://isitmetarama.saglik.gov.tr adresli siteye sonuçların kayıtlanması işlemlerini eksiksiz yürüteceklerdir. Ayrıca bu sitenin duyurular kısmından taramaya ilişkin bilgiler ve haberler yayınlanacak olup tüm merkezler bu yayınlara uymak ve takip etmekle mükelleftir. Web sisteminin nasıl kullanılacağı, gerekli ekipmana ait özelliklerin neler olduğu gibi sistemle ilgili tüm bilgiler http://isitmetarama.saglik.gov.tr adresli sitede bulunan “Yardım Klavuzunda” ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Yöneticilerin, kullanıcıların ve bu işle ilgilenen tüm personelin, ilgili kılavuzu okuması ve belirtilen şekillerde hareket edilmesi önem arz etmektedir. Halk Sağlığı Müdürlüğü ÇEKÜS/ Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü tarafından ilde yapılan taramalar takip edilecektir. Özellikle webe giriş yapılan bebeklerle ilgili yanlış kayıtlarda durum tutanakla resmi olarak tespit edilerek Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı ile elektronik posta yoluyla iletişime geçilecektir. Tarama merkezleri her türlü sorunlarında öncelikle illerindeki Halk Sağlığı Müdürlükleri ile iletişime geçecek, Halk Sağlığı Müdürlüklerinin ilgili şubelerinin yetkilerini aşan durumlarda, ilgili müdürlük yetkilisince durum, Çocuk ve Ergen Daire Başkanlığına elektronik posta ile bildirilecektir. Halk Sağlığı Müdürlükleri illerindeki tüm merkezlere iletişim adres ve numaralarını bildirmelidir.

Web Sistemine Kullanıcı Tanımı

Tarama ve Referans Merkezlerinde görev alıp aktif tarama yapan personele Ulusal İşitme Taraması web sitesine kullanıcı tanımlaması Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Adına şifre tanımlanıp sisteme kaydı yapılan her personel yaptığı işten yasal olarak sorumludur. Tarama testlerini uygulayan sağlık personelinin aynı zamanda web sistemine bebekle ilgili veri girişini de yapması gerekir. Tarama ünitesinde görev yapan sağlık personelinin ilden ayrılması durumunda, o ilin Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından sistemden kaydı silinir ya da pasif hale getirilir. Yeni başladığı ilde tarama ünitesinde çalışacaksa Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından personel ve kullanıcı kaydı yapılır ve durumunun aktifleştirilmesi için yine Halk Sağlığı Müdürlüğü’nce Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığına elektronik posta ile bildirim yapılır. Sistem üzerinde personel ve kullanıcı işlemleri ile ilgili değişiklik yapılacağı zaman, değişiklik yapılacak personelin o esnada sistemde olmaması ve sistemi çıkış butonu ile terk etmiş olması gerekir. Aksi takdir yapılan değişikliklerin sisteme kabulü mümkün olmayacaktır. Web sistemi ile ilgili diğer bilgiler için http://isitmetarama.saglik.gov.tr adresinde bulunan yardım klavuzu kullanılmalıdır. Tarama ve referans merkezlerde görevli 4 personel, sistemle ilgili sorunlarda illerindeki Halk Sağlığı Müdürlüğü ÇEKÜS / Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şubesi ile görüşmelidir. Halk Sağlığı Müdürlükleri illerindeki tarama ve referans merkezlerle iletişim bilgilerini paylaşacaktır. İlde çözülemeyen sorunlar o ilin Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı’na elektronik posta yolu ile iletilecektir.

TARAMA TESTİNDEN GEÇTİ/KALDI KRİTERLERİ

Yeni web sistemine kaydedilen tüm kurumlar, yapılabilen testlere göre kategorize edilmiştir.

a) Doğumun gerçekleştiği ama tarama merkezinin olmadığı kurum

Doğum sayısının çok düşük olduğu ve tarama merkezi olmayan yerler olup bu kurumlar Halk Sağlığı Müdürlüklerince şifre verilerek yetkilendirilecek, doğan bebeklerin kimlik kaydını sisteme yaparak tarama yapılan bir merkeze yönlendirmeyi “testsiz takip” olarak web üzerinden yapacaklardır. Sadece OAE taraması yapılan tarama merkezleri risk olmayan bebeklerin taramasını OAE testi ile yapacak, risk faktörü olan bebeklerde ise sadece kimlik kaydı yaparak sistem üzerinden ABR tarama yapan merkeze “testsiz takip” olarak yönlendireceklerdir.

b) OAE tarama

Tarama OAE testinde standart uyaran olarak 35 dB SPL şiddetinde klik uyaran kullanılacaktır. Bir kulakta bu şiddetteki uyarana karşı OAE yanıtının pozitif elde edilmesi, o kulak için taramadan “geçti” sonucuna varılması için yeterlidir. Ancak bu tarama programında bir bebeğin tarama testinden geçtiğine karar verebilmek için, her iki kulağının da geçmesi gerekir. 1 hafta aralarla OAE testinden kalan bebeklere ABR testi uygulanır. ABR testinde de bir veya iki kulağı, tarama testini geçemeyen bebekler bir referans merkeze sevk edilirler. (Ekte yer alan tarama protokolleri takip edilmelidir.). Uygulanan tarama OAE testinin sonucu, “geçti: pass” veya “kaldı: refer” şeklinde değerlendirilir. Tarama OAE testi sırasında probun dış kulak yoluna çok iyi yerleştirilmesi gerekir. Bu test, işitme kaybının derecesini göstermez, sadece sağ-sol iç kulaktaki dış tüylü hücrelerin işlevsel olup olmadığını gösterir. Ancak test edilen bir kulakta bu testte “geçti: pass” sonucunun elde edilememesi, işitme kaybı dışında başka nedenlere de bağlı olabilir (örneğin dış kulak yolunda sıvı kalıntısı, kulak kiri olması, dış kulak yolunun kollabe olması veya dış kulak yolu anomalileri gibi). Tüm riskli yenidoğanlara ABR tarama ile bakılması gerekmektedir. Risk faktörü olan yenidoğan OAE testi ile taranamayacaktır. (Ek-2). Tarama OAE cihazı bulunan birinci basamak merkezlerinde doğan bebekler, doğumdan en az 12 saat sonra ya da taburcu edilmeden önce OAE testine tabi tutulacaktır. Uygulanan ilk OAE testinden en az bir kulağı geçemeyen bebekler, daha sonra en erken 1 hafta sonra taranmak üzere ikinci kez OAE testi yapılmak üzere kendi tarama merkezine yönlendirilerek randevu verilecektir. (Ek-1). İkinci OAE testinden de geçemeyen bebekler ABR testi yapılması için ABR cihazı varsa kendi merkezine yoksa ABR olan tarama yapılan merkezine yönlendirilecektir. (Ek-3). Sistemde tüm takip ve sevk kriterleri tanımlandığından kullanıcıları otomatik olarak yönlendirmektedir. Test bilgilerinin sisteme girilmesi sonrası sistem otomatik olarak sonucu “Sağlam”, “Takip” veya “Sevk” olarak belirleyecektir. Sadece OAE taraması yapılan merkezde riskli bebek test bilgisi kaydedilemez. Sadece anamnezi alınıp “ABR takip” butonu ile ABR olan merkeze yönlendirilir. (OAE tarama akış şemasına bakınız.)

c)OAE ve ABR Tarama

OAE tarama erken dönemde yapıldığından testten kalma oranları ABR taramaya göre oldukça yüksektir. Bu sebeple takip sayılarının düşük olması için ABR taramanın yapılması tavsiye edilmektedir. OAE ve ABR taraması yapan tarama merkezleri tüm tarama protokolünü kendi bünyesinde tamamlayabilen merkezler olup protokolü tamamlayıp kalan bebeklerin sistem üzerinden referans merkezine sevk işlemini yaparak hastayı yönlendireceklerdir. Her iki 5 tarama cihazının bulunduğu merkezlerde riskli yenidoğanlarda sadece ABR yapılabilir. Risk olmayan yenidoğanlarda her iki testle de tarama protokolüne başlanabilir. ABR ile başlayan protokolde OAE ile devam edilemez. OAE ile başlanan protokol ABR ile devam edebilir. (Akış şeması için, Ek 3-4’e bakınız).

Taramadan Geçen Bebekler İçin Bilgilendirme:

Her iki kulağı tarama testlerinden geçen her bebek için aşağıdaki tarzda bir bilgilendirme yapılması uygun olacaktır: “Bebeğiniz uyguladığımız işitme taraması testlerinden geçti, bu haliyle işitmesinin normal olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bebeğinizde bu testler uygulandıktan sonra ortaya çıkabilecek işitme kayıplarını yakalaması beklenmemektedir. Bebeğiniz ilerde menenjit, ağır üst solunum yolu enfeksiyonu, ateşli havale gibi olumsuz faktörlerle karşılaşırsa, işitmesi etkilenebilir. Ayrıca konuşma gelişimi, yaşından çok geri seyrederse de işitme testinin tekrar edilmesini talep etmeniz gerekir. Bu nedenlerle, ilerde ortaya çıkabilecek çeşitli işitme kayıplarına ilişkin size sunduğumuz bilgilendirme broşürünü saklamanızı, belirtilen dil gelişim aşamalarını ve ortaya çıkabilecek risk faktörlerini dikkate almanızı öneririz. Eğer bu aşamalardan herhangi birinde aksayan bir nokta olursa ayrıntılı işitme testleri için ekli listede yer alan referans merkezlerden biri ile iritibata geçebilirsiniz.

Taramadan Geçemeyen Bebekler İçin Bilgilendirme:

Testlerden geçemeyen bebeklerde anne ve babaya yapılacak açıklamada, “Bebeğinizde işitme taraması testlerini uyguladık. Bebeğinizin işitmesinin normal olduğunu kesinleştirmek isterdik, fakat bilemediğimiz bir nedenle bebeğiniz uyguladığımız işitme taraması testlerinden geçemedi. Sizi bebeğinizin işitmesinin daha ayrıntılı olarak test edilebileceği bir merkeze sevk etmemiz gerekiyor. Orada sizin bebeğinize daha ayrıntılı testler yapılarak doyurucu sonuç verilecektir.” denebilir. Eğer gerekirse tarama yönteminin kısıtlılıklarının bulunduğu ve bebeğin dış kulak yolunda sıvı bulunabileceği de açıklanabilir. Sevk edilen bebekler için, risk faktörlerini listeleyen tek sayfalık basılı formdan “Yenidoğan İşitme Taraması Ünitesi Sonuç Kartı” (Ek-5), iki nüsha doldurulacak ve bir nüshası referans merkeze iletilecektir. Sevk edilen bebeklerin aileleri, Referans Merkez Listesinden kendilerine uygun olan bir merkezi seçebilirler. Bebeğin hangi referans merkeze sevk edildiği mutlaka web sistemine kaydedilmelidir. Ve sevk edilen bebeğin tanı ve rehabilitasyon aşamaları ikamet ettiği ilin Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından bağlı olduğu aile hekimleri üzerinden takip edilmelidir.

Yeni Doğan İşitme Taraması Sonuç Kartı

Tarama testlerine tabi tutulan tüm bebeklerin ailelerine Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından Sonuç Kartı (Ek-5), sonuçlar işlenmiş olarak verilecektir.

REFERANS MERKEZ

En az 1 KBB Uzmanı, 1 Odyolog ve yeterli sayıda odyometristin olduğu, gerekli ekipmanı bulunduran, 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında kurulabilir. Odyolog bulundurmayan ya da odyoloğu ayrılmış olan sağlık merkezleri referans merkez olamazlar. Referans merkez olmak isteyen sağlık kuruluşları bir dosya ile Halk Sağlığı Müdürlüğüne başvurur. Dosya içeriğinde personel ve donanım belgeleri yer almalıdır. İlin uygun görüşü ile birlikte başvuru evrakları Daire Başkanlığına iletilir. Onayın ardından merkez web sisteminde ve kayıtlarda aktif hale getirilir. Sistem üzerinden sevkedilen bebekler ekte yer alan Referans Merkez Listesinde bulunan, ailelerin tercih ettikleri bir merkeze yönlendirilirler.

Bebekler, referans merkezdeki KBB uzmanı tarafından değerlendirildikten sonra odyolojik testlere başlanacaktır. Sistem odyolojik sonuç verebilmek için minimum test kriterlerine sahip olduğundan minimum test kriterinin sağlanmaması durumunda odyolojik sonuç sisteme girilemeyecektir. Odyolojik testler sonrasında işitme kaybı tespit edilenlerde ayrıntılı tanısal testlerin yapılması için KBB uzmanı tarafından sistemde istenen konsültasyonlar tamamlanacak, tanı, tedavi ve takip bilgileri sisteme işlenecektir. 6 Referans merkez sorumlusu, merkezde görevli KBB uzmanı ya da uzmanlarından biridir. Sorumluluğu; taramanın bilimsel sorunlarının çözümlenmesi, koordinasyonun sağlanması, hastane personelinin işitme taraması konusunda bilinçlendirilmesi, hastane yönetimiyle bağlantıların kurulması, merkez kayıtlarının takibi ve denetimidir. Referans Merkez Donanımı: Referans merkezlerde her türlü odyolojik değerlendirme yapılmasına olanak tanıyan cihazların tamamının bulunması gereklidir.

Referans Merkezlerde Gerekli Cihazlar Şunlardır:

 • 1.Çocuk davranım odyometrisi için uygun ses izolasyonlu 250x275x200 cm boyutlarında özel test odası ,
 • 2.Odyometre, serbest alan ses düzeneği
 • 3.Çift prob tonlu biri 226Hz, diğeri tercihen 1000Hz prob tonlu yüksek frekans içeren akustik immitansmetre aleti,
 • 4.Klik, tonal ve kemik ABR yapmaya olanak tanıyan elektrofizyolojik ölçüm cihazı,
 • 5.Klinik OAE ölçüm cihazı (TEOAE ve/ veya DPOAE) ,
 • 6.ASSR cihazı; Birincil olarak gerekli değildir. Ancak klinikte mevcutsa kullanılabilir. Mutlaka tonal ABR ile birlikte değerlendirilmelidir.
 • 7.İşitme cihazı test kutusu, Gerçek Kulak Kazanç Ölçüm Sistemi (Insertion Gain Measurement).

AYIRICI TANI, TEDAVİ VE TAKİP

İşitme kaybı tanısı doğrulanan her bebek pediatrik, nörolojik, genetik, metabolik ve oftalmolojik açıdan incelenmek üzere adı geçen birimlere yönlendirilir. CMV, Pendred, Connexin 26, mitokondrial bozukluk, toxoplazma ve sifiliz açısından gerekli incelemeler yapılarak sisteme kaydedilecektir. İşitme kaybı tanısı alıp cihaz kullanması gereken bebeklerin bu durumları illerindeki Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından bağlı oldukları Aile Hekimleri üzerinden takip edilecektir.

EĞİTİM VE REHABİLİTASYON

İşitme kaybı tanısı konan bebeklerde uygulanan medikal, cerrahi veya rehabilitasyon yöntemleri sisteme kaydedilir. Sensorinöral tipte işitme kaybı tanısı konan bebeklere işitme cihazı uygulanmasını takiben işitsel gelişim aşamaları aileye anlatılarak, ne şekilde eğitim verecekleri konusunda aydınlatılırlar. İşitme cihazı verilen bebekler 3 ayda bir izlemeye alınırlar. İşitsel sözel gelişim süreçlerine, ailenin yaklaşımına bakılarak ileri ve çok ileri derecede işitme kayıplı bebekler koklear implant açısından daha sonra değerlendirilirler. Referans merkez kayıtlarının takibi, referans merkez sorumlusu KBB Uzmanının yetkilerindendir. Web Sistemi ile ilgili tüm açıklamalara http://isitmetarama.saglik.gov.tr adresindeki kullanıcı kılavuzundan ulaşılabilmektedir. Her türlü sorunda THSK Çocuk ve Ergen Daire Başkanlığı elektronik posta adresleri ve telefonlarından iletişim kurulabilir.


Beğendin mi? Arkadaşlarınla ​​paylaş!

Tepkiniz Nedir?

Alkış Alkış
1
Alkış
Hahaha Hahaha
0
Hahaha
İnanılmaz İnanılmaz
0
İnanılmaz
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
OSN

Türkiye’de odyoloji biliminde ve odyolog mesleğinde tecrübenin aktarıldığı en geniş kaynak.

0 Yorumlar

İçerik Türünü Seçin
Makale/Haber/Yazı
Makale, haber ve yazı gibi zengin içerikler ekleyebilirsin
Sınav
Sorularla sınav oluşturabilir ve sonucunu paylaşabilirsin
Anket
Sorularla anket oluşturabilir ve sonucunu paylaşabilirsin
Liste
Sıralı içeriklerle liste oluşturabilirsin
Video
YouTube, İnstagram, yada diğer video linklerini ekleyebilirsin
Resim
Resim, Fotoğraf, GIF ve Caps ekleyebilirsin